Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Świadczącym Usługę "Tapeciarz" (dalej zwaną Usługą) jest Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o. z siedzibą w ŁODZI, ul.Piotrkowska 94.
  2. Usługa umożliwia ściągnięcie na swój telefon zdjęć, grafik i obrazów jako kolorowych tapet .
 2. Korzystanie z Usługi
  1. Aby skorzystać z Usługi należy korzystać z instrukcji umieszczonych na stronach internetowych Usługi, a w szczególności:
   1. posiadać telefon z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką WAP i dostosowany do pobrania wybranego Elementu,
   2. na stronie internetowej z opisem Usługi uruchomić Tapeciarza,
   3. przesłać kod wybranego Elementu wygenerowany przez Tapeciarza, na podany numer SMS Premium, zgodnie z instrukcją podaną w opisie Usługi,
   4. odebrać wiadomości WAP Push lub SMS zawierające odnośnik do strony WAP,
   5. połączyć się ze strona WAP wskazaną we wiadomości WAP Push
   6. pobrać i zapisać w telefonie zamówiony Element,
  2. Wyszczególniona w opisie Usługi opłata za wysyłanie wiadomości SMS Premium jest naliczana zgodnie z Cennikiem świadczenia usług przez. Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o.
  3. Odbieranie wiadomości z odnośnikiem do strony WAP, z której należy pobrać zamówiony Element, jest bezpłatne.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik jest każdorazowo informowany o wysokości opłaty, jaką zostanie obciążony za pobranie Elementu.
  2. Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości lub wybranego Elementu w przypadku gdy odbiorca wiadomości będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości.
  3. Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego wykorzystywania obiektów graficznych, przetwarzanych przez Tapeciarza,
  4. Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze firmy świadczącej usługę, oraz na stronach internetowych związanych z Usługą. Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu.
  5. Polski Internet Komórkowy Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie Elementów na telefon Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
  6. Reklamacje dotyczące Tapeciarza należy zgłaszać telefonicznie przed upływem 7 dni od chwili realizacji usługi w godzinach 8.00-16.00 pod numer telefonu: (42) 633 47 60 lub pod adres mailowy: reklamacje@mobile.net.pl . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, model i numer telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Element, powód reklamacji oraz datę zaistnienia zdarzenia oraz sposób kontaktu (numer telefonu, e-mail). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w. terminu oraz w formie innej niż przedstawiona powyżej nie będą rozpatrywane.
  7. Korzystając z Usługi i pobierając Elementy, o których mowa w niniejszym regulaminie Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  8. Użytkownik korzystając z usługi jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich elementów przetwarzanych przy pomocy usługi Tapeciarz.